ADOLF V. NORDEN STAMM
N17141/76
28.7.1976
Male
Colour:
Breeder: Jens Kollenberg, Oslo, Norway
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
N02670/73
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 BORIS V. HAGENSTOLZ
DZB78945
 LADY V. FRANKENLAND
DZB80001
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 CLIFF OF FAYETTE CORNER
SF02165/66
ÖHZB DP 78711
 GUNTHERSFORST CARMEN
SF02736/63
 BRYANSTAM'S IQUIDA-IRANDA
S52746/74
 NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 GRAVIN-GRAZIE
SF10914/70
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 ASSY V. EICHENHAIN
DZB78670
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949* 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009