Dobermann Pedigrees
ALLEGRA V. OKEANOS
DZB98919
30.5.1986
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 FLASH V. AMTMANNSGARTEN
DZB94099
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
DZB80934
S26273/68
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
 BRENDA V. AMTMANNSGARTEN
DZB89098
 ILK V. STOLLBURG
DZB84752
 FALK V. ROTHBACHTAL
DZB80781
 CITTA V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB82368
 BONGA V. RADELAND
DZB85930
 NERO V. BEELEN
DZB84151
 GRÄFIN V. FORELL
DZB82955
 ARIANE V.D. WOLFSHÖHE
DZB05380
 GER V. ZENN
DZB91648
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
 TAMARA V. FRANCKENHORST
DZB92002
 PHAELLAS V. FRANCKENHORST
NHSB958734
BRYAN V. FORELL
DZB80934
S26273/68
 COMTESSE CHARMAINE V. FRANCKENHORST
NHSB640245
 MEDINA DEI PIANI DI PRAGLIA
NHSB1049013
 INGO V. FORELL
DZB84468
 DELLA V. FRANCKENHORST
NHSB717394

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/