ANDY OF FORREST LAKE
NHSB1008063
11.4.1978
Male
Colour: Brown
Breeder: (Holland)
 ERO V. FRANCKENHORST
NHSB720171
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 RENI GERMANIA
DZB74717
 AMARILDA V.D. WACHENBURG
NHSB509518
DZB81849
 ERO V. EICHENHAIN
DZB80542
 ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
  WILMA V. FÜRSTENFELD
DZB79822
 COSTA V. EICHENHAIN
DZB79719
 ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 HERTOGIN HELLA V. MANENSHEIDE
NHSB786907
 BODO zum STILLEN FRIEDEN
DZB81551
 BORIS V. FALKWEG
DZB78266
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 ANNI V. HEGGRABEN
DZB76565
 ASSI V.D. SILBERMÜHLE
DZB80619
 AXEL V. BUDDENBERGS HOF
DZB78821
 FREYA V. HEIDEHOF
 RAQUINA'S VILJA
NHSB655427
 LEX V. BEELEN
DZB83641
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ELFI V. HAGENSTERN
DZB82068
 GINA V. HAGENSTERN
DZB 82775
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009

ANDY OF FORREST LAKE NHSB1008063 Brown Male
AROOW OF FORREST LAKE NHSB1008064 Brown Male
ANGEL OF FORREST LAKE NHSB1008065 Brown Female
AMY OF FORREST LAKE NHSB1008065 Black Female
ASSI OF FORREST LAKE NHSB1008067 Black Female
ALICE OF FORREST LAKE NHSB1008068 Black Female

http://www.sunpoint.net/~doberman