ARKO V. MÜHLENECK
DZB75965
12.8.1957
Male
Colour:
Breeder: J. Hoeps, Germany
A&K .Helsinki, Finland
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
 ASTA V. ECKARTSBURG
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
  MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/74
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
  FRIDO V. RAUFELSEN
 MIRA V. HAGENSTOLZ
 BUNA V. MOSELLAND
DZB74314
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
 ASTA V. ECKARTSBURG
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
  MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 BUNA V. DYK'SCHEN
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 JAGO V. FUHSENGRUND
DZB62007
 ANKA V.D. CHARLOTTENHÖH
DZB57946
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009