Dobermann Pedigrees
ASKO V.D. WOLZENBURG
DZB47/220
24.6.1947
male
colour: black
breeder: A. Schuster, Germany
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB56951
 VICTOR V.HAGENSSTOLZ
DZB55314
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DZB49753
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994
 URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 HORST V. HENZE
DZB50675
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009