BACCUS V. HAGENSTERN
N09610/81
29.4.1979
Male
Colour: Black
Breeder: R. Gröner, Germany
 ALDO V. FERROLHEIM
NHSB714286
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
NHSB556344
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 AMANDA V. STIFTHUB
DZB83123
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB77769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 HESTA V. ELLENDONK
DZB78561
 BASKO V. OBERDAL
DZB77579
 DIXI V. KRAKAU
DZB77280
 USCHIKA V. HAGENSTERN
DZB87139
 NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 ANUSCHKA BRYANSDOTTER
S41039/71
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST VERONICA
S120849/69
 ZAR V. FORELL
DZB80374
SF09700/68
 GUNTHERSFORST NANCY
SF15281/67
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009