BRISKA V. MANENSHEIDE
NHSB1082555
26.10.1979
Female
Colour: Black
Breeder: F. Bemelmans, Holland
 LAUDY V. FRANCKENHORST
NHSB898153
 DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 RITA V. FORELL
DZB79043
 COMTESSE CHARMAINE V. FRANCKENHORST
NHSB640245
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 AMARILDA V.D. WACHENBURG
NHSB509518
DZB81849
 ERO V. EICHENHAIN
DZB82064
 COSTA V. EICHENHAIN
DZB79719
 HERTOGIN JSASJA V. MANENSHEIDE
NHSB837263
 PATRICK V. ZANDBOSCH
NHSB631450
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
NHSB556344
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 ANKA V. GERMANIECK
DZB82915
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DOLLY V. HAGENSTERN
DZB81288
 RAQUINAS VILJA
NHSB655427
 CHICO V. FORELL
DZB81130 
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 GINA V. HAGENSTERN
DZB82775
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009

BONNY V. MANENSHEIDE NHSB1082548 Black Male
BJORN V. MANENSHEIDE NHSB1082549 Black Male
BASCO V. MANENSHEIDE NHSB1082550 Black Male
BRUNO V. MANENSHEIDE NHSB1082551 Brown Male
BERRY V. MANENSHEIDE NHSB1082552 Brown Male
BRENDY V. MANENSHEIDE NHSB1082553 Brown Female
BEAUTY V. MANENSHEIDE NHSB1082554 Black Female
BRISKA V. MANENSHEIDE NHSB1082555 Black Female

© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman