Dobermann Pedigrees
CASTRA V. FRANKENLAND
DZB90502
28.10.1978
Female
Colour: Black
Breeder: Leo Schellmann, Germany
 ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 DAISY V. HESSENLAND
DZB80012
 XIRA V. NORDEN STAMM
DZB88473
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
OIRI V. NORDEN STAMM
N6895/74
 ZAR V. FORELL
DZB80374
 SF09700/68
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
GUY'S HEIDI V. NORDEN STAMM
N6895/73
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009