CONDOR V. DROGENHOF
DZB59102
25.5.1947
 Male
Colour: Black
 Breeder: W. Bauer, Germany
ALEX V. KLEINBURG
DZB55334
 BLÜCHER V.D. SIEGESSÄULE
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 FONI V. JENA
DZB48342
 FERRY V.D. TRIUMPFPFORTE
 WOLFA V. ZIEL
 WALLY V. SIMMENAU
DZB53244
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 FINE V. RAUFELSEN
DZB51458
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
ADRIA V.D. POMMERNKRONE
DZB55702
 FAX V. HOCHSTEIN
DZB53550
 HARRO V.D. FUGGERSTADT
DZB51226
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUSCHI V. ALLGÄU
 KITTY V. RHEINADLER
DZB50498
 FELS V. RHEINADLER
 NELLY V. DRACHENHAUS
 BEDI V.D. LAHNPERLE
DZB52944
 DIETER
DZB51659
 HOLM V. HENZE
 DISA V. GUMBERTUS
 DORLE V.D. RIESENBURG
DZB50246
 BLITZ V.D. DOMSTADT
DZB48396
 FESTA V. NIBELUNGENRING
DZB46620
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009