DITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76638
S13263/59
21.4.1959
Male
Breeder: Herman Palmer, Germany

A&K,Helsinki,Finland
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
IGON V. NAUNHOF
DZB64406
AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
BORIS V. REHWALDE
DZB58562
ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009