FLICKA'S FRESCO V HEBRIDEE
AKC W 697613
8.4.1956
 Male
Colour: Black
 Breeder: (USA)
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
 FREYA'S FRESCO V PALANKA
AKC W 177966
ALCOR V. MILLSDOD
AKC A561744
 WESTPHALIA'S URANUS
AKCSBA355370
 PERICLES OF WESTPHALIA
AKCSB A169573
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MAIDA V. COLDOD
AKCSBA336875
 CARLO V. BASSEWITZ
AKCSB819773
 INKA V. LINDENHOF
AKCSBA003338
 FREYA V PALANKA II
AKC A945252
FERRY V. RAUFELSEN OF GIRALDA
DZB 51454
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 DERBEMER ELF
 REINHARD OF RANDHOF
 DINA OF RANDHOF
 TROLL'S FLICKA II
AKC W 314115
 DAMASYN THE KHAN
AKC W 065138
KILBURN CAMERON
AKCSBA971404
ALCOR V. MILLSDOD
AKC A561744
KILBURN AUDACITY
AKCSBA791847
ISOLDE V GRUENWALD
DOMOSSI OF MARIENLAND
AKCSBA368159
HANNCHEN V GRUENWALD
AKCSBA467437
 ASTRID V RUDDLES
 FAIREN V TROLLER
 *
 FERRIS ELF V PALANKA
 BRUNHILDE V FAHRENHOF
 ROXANNA'S DAMON V REEMON
 MARGO V GLENHUGEL

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman