Dobermann Pedigrees
GILDA V. FRIEDEWALD
DZB 54682
9.4.1943
Female
Colour: Brown
Breeder: F. Waldt, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
CAMILLA WUHLER
DZB40948
(5.4.1927*black)
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
(1.11.1928*brown)
BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
(24.7.1929*black)
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 ARRAS V. ENNEPETHAL
DZB33897
 LEDDY V. SIMMENAU
DZB42115
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 EITEL V. RHEINTAL
DZB41539
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 CAMILLA WUHLER
DZB40948
(5.4.1927*black)
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
(24.7.1929*black)
 GOLDESE V. RAUFELSEN
DZB52830
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 FEE V. BASSEWITZ
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 THEA V. BASSEWITZ

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/