Dobermann Pedigrees
GRAAF ELCO V. NEERLANDS STAM
NHSB389549
19.8.1966
Male
Colour: Black
Breeder: V. Knijff-Dermoûnt, Holland

A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 HERTOG BUCO V. STOLTENBORG
NHSB330484
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 LASSIERA
NHSB247857
 FRIJWALDO V. THOMASVAER
NHSB188011
(20.1.1957)
 GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753
 AMSEL V. BRABECKHOF
DZB74840
SONJA V. BACKENHAGEN
NHSB239205
 BOBB
NHSB181655
 ADDI V. BRABECKHOF
NHSB74839
 GRAVIN ANUSJKA V. NEERLANDS STAM
NHSB315126
 GRAAF CITO V. BLUE BLOOD
NHSB253796
 VALBO GERMANIA
DZB76652
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 BENDIENJA ASTRA
NHSB192065
 GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753
 CITAH V.D. BOSCHKAM
NHSB166812
 GRAVIN ROEANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB190572
 GRAAF ISKANDER V. NEERLANDS STAM
NHSB150751 
 IGON V. NAUNHOF
DPZB64406
 GRAVIN DIANA V, NEERLANDS STAM
NHSB109302
 LOTTE V. NAUNHOF
NHSB156233
DPZB69673
 AMOR V. HAUS BORMES
DPZB48/552
 GITTA V. SÜCHTELNER HÖHEN
DPZB58961

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

GRAAF ELCO V. NEERLANDS STAM NHSB389549, Black Male
GRAVIN ENNY V. NEERLANDS STAM NHSB389550, Black Female

© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/