GUNTHERSFORST MARINA
FHreg04261/57
24.8.1957
female
colour:
   breeder: Gunter Groth, Helsinki, Finland
   
BLITZ V. OSTERTOR
FHS247/55
BLITZ V. SCHNEEWITSHEWEG
DZB70195
(12.8.1952)
CÄSAR V.KLOCKENHOF
DZB63047 
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
DIANA V. OESTERRIED
DZB48/949
(7.6.1948)
BENNO V. ROMBERG
LEA V. NOTBURGATAL
CHRISTEL V. SALZESTADT
DZB64025
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DPZ53726
CAROLA V. SÜDHARZ
DPZ54675
ASTA V. STRUTHIO
DZP47/206
(3.5.1947)
DIETER V. WILLERSEE
DPZ55375
DOHLE V. STAHLHELM
DPZ55725
ARMI V. WIR
FHreg4044/56
NORD GERMANIA
SF03133/56
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
ESTER GERMANIA
DZB47/184
FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
DRAGA V. GERMANIA
DZB56795
PELLAVAKASKEN PEPPI
SF03455/53F
TURTIN TARU
SF00211/52
EDMUNDTOPP FAUST
SF2386
LOLA
SKL15552/XI
KANTONIEMEN ETTI
SF04923 B
REX
2929 A
NKKS2159 S
CERRI V. UNSER-HEIM
SF22459 XXX
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009