Dobermann Pedigrees
HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
AKC 733229
22.1.1926
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
AXEL V. HAARDGEBIRG
DZB32684
 DENSOS V. ATLANTIC
DZB11984
 BANJO V.D. GOLDENEN HÖHE
DZB6819
ARNFRIED V. BRANDIS
 STOPP V. PARTHENGRUND
DZ2901
 BLANKA V. PARTHENGRUND
DZ1588
 ERIKA V. PARTHENGRUND
DZB2350
 MAX V.D. KLOSTERBURG
NZ1041
 LORE V. PARTHENGRUND
DZB1040
 MIGNON V. PARTHENGRUND
DZB6338
  EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 URSULA V. PARTHENGRUND
DZB2676
 MAX V.D. KLOSTERBURG
NZ1041
 LORE V. PARTHENGRUND
DZB1040
 ASTA V. PFÄLZER RHEIN
DZB19952
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
Not Reg.
LOTTE V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 TATJANA V. JÄGERHOF
DPZ7787
MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 FRIEDL V. GRAUENSTEIN
DZB11792
 THEO V. KAISERRING
DZB9538
 TASSO V. HOHENSTADT
 SENNE V. KAISERRING
 JENNY
LORD V. RIED
DZB249
 FLORA II V. KAISERRING
FERRI V.D. WINTERBURG
DZB34429
 BENNO V.D. RÖMERHOF
DZB12015
AKCSB517673
 URIAN V. GRAMMONT
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 CARMEN V. KRAICHGAU
DZB3814
 SEPP V. KRAICHGAU
DZB1452
 HELLA V. ROSENHAIN
 PRINZESSIN BUBINE V. KONINGSTAD
NHSB26492
 RIVALS ADONIS
NHSB 23500
 FERNANDO V. MERSEBURG
DZ3662
 HELGA V. JÄGERHOF
 WALTRAUTE V. GRAMMONT
NHSB24939
 TROLL V.ALBTAL
DZ2411
 SELMA V. JÄGERHOF
DZB4284
 LOTTE V. BRENNETSRIED
DZB9277
 WALDO GLÜCK AUF PENZEBURG
DZB5876
 ROLAND V.D. HAIDE
DZB1291 
LORD V. RIED
DZB249
STELLA
Not reg.
 ISIS SÜNDERSBÜHL
DZB2359
 LORD V. RIED
DZB249
 LADY SÜNDERSBÜHL
 FREYA KADLETZ
FEDOR V. OSTERSEE
 GRAF WELDO V.D. STRENGBACH
DZB2642
 WANDA KNOLL
DZB3895
 ELLA GLÜCK AUF PENZBERG
 MAX SCHWENKER
 ISIS SÜNDERSBÜHL
DZB2359

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009© Dobermann Pedigrees - Finland
 

Winterburg vd Hella DZB40909 black*22.10.1926

Winterburg vd Hella 
DZB40909 black*22.10.1926

Haardgebirg v Axel 
DZB32684 black*04.04.1924
II 
Atlantic v Densos 
DZB11984 black*24.08.1921
III 
Goldenen Höhe vd Banjo 
DZB6819
IIII 
Brandis v Arnfried 
(Brandis v Arnfried) brown
IIIII 
Parthengrund v Stopp 
DZ2901 black*
IIIIE 
Parthengrund v Blanca 
DZ1588 black*18.05.1911
IIIE 
Parthengrund v Erika
DZ2350 brown*02.12.1911
IIIEI 
Klosterburg vd Max (vd Burgwall) 
NZ1041 brown*01.10.1908
IIIEE 
Parthengrund v Lore 
DZB1040 brown
IIE 
Parthengrund v Mignon 
DZB6338
IIEI 
Jägerhof v Edelblut 
DZB4691 black*24.01.1913
IIEII 
Ilm-Athen v Prinz Modern 
DPZ 683 black*23.05.1909
IIEIE 
Jägerhof v Tatjana 
DZB7787 black*18.12.1911
IIEE 
Parthengrund v Ursula 
DZB2676 brown
IIEEI 
Klosterburg vd Max (vd Burgwall) 
NZ1041 brown*01.10.1908
IIEEE 
Parthengrund v Lore 
DZB1040 brown
IE 
Pfälzer Rhein v Asta 
DZB19952 black*26.09.1922
IEI 
Jägerhof v Edelblut 
DZB4691 black*24.01.1913
IEII 
Ilm-Athen v Prinz Modern 
DPZ 683 black*23.05.1909
IEIII 
Ilm-Athen v Lux Edelblut 
Not.Reg black*1908
IEIIE 
Ilm-Athen v Lotte 
Not.Reg.
IEIE 
Jägerhof v Tatjana 
DZB7787 black*18.12.1911
IEIEI 
Lützellinden-Hörnsheim-Jägerhof v Marko 
DZB637 brown*25.07.1908
IEIEE 
Jägerhof v Kitty 
DZB897 black*09.01.1909
IEE 
Grauenstein v Friedl 
DZB11792
IEEI 
Kaiserring v Theo 
DZB9538 brown*15.08.1915
IEEII 
Hohenstadt v Tasso 
(Hohenstadt v Tasso)
IEEIE 
Kaiserring v Senne 
(Kaiserring v Senne)
IEEE 
Jenni (dam of Friedl v Grauenstein) 
(Jenni)
IEEEI 
Ried v Lord 
DZB 249 black*2.5.1907
IEEEE 
Kaiserring v Flora II 
(Kaiserring v Flora II)

Winterburg vd Ferri 
DZB34429 black*23.10.1924
EI 
Römerhof v Benno 
DZB12015 black*15.08.1920
EII 
Grammond v Urian 
brown*23.10.1915
EIII 
Jägerhof v Edelblut 
DZB4691 black*24.01.1913
EIIII 
Ilm-Athen v Prinz Modern 
DPZ 683 black*23.05.1909
EIIIE 
Jägerhof v Tatjana 
DZB7787 black*18.12.1911
EIIE 
Kraichgau v Carmen 
DZB3814 brown*31.01.1913
EIIEI 
Kraichgau v Sepp 
DZB1452 black*27.09.1908
EIIEE 
Rosenhain v Hella/Stella 
(Rosenhain v Hella)
EIE 
Koningstad v Prinzessin Bubine 
NHSB26492 black*01.01.1915
EIEI 
Rival's Adonis 
NHSB23500 black*1914
EIEII 
Merseburg v Fernando 
DZ3662 black*06.01.1913
EIEIE 
Jägerhof v Helga 
(Jägerhof v Helga)
EIEE 
Grammond v Waltraute 
NHSB24939 black
EIEEI 
Albtal v Troll 
DZ2411 black*28.02.1912
EIEEE 
Jägerhof v Selma (Thea) 
DZB4284 black*20.08.1912
EE 
Brennetstried v Lotte 
DZB9277 black*29.04.1919
EEI 
Glück Penzberg auf Waldo 
DZB5876 black
EEII 
Haide vd Roland 
DZB1291 brown*28.06.1910
EEIII 
Ried v Lord 
DZB 249 black*2.5.1907
EEIIE 
Stella 
Not.Reg. black*01.01.1908
EEIE 
Sündersbühl v Isis 
DZB2359 black*01.01.1910
EEIEI 
Ried v Lord 
DZB 249 black*2.5.1907
EEIEE 
Sündersbühl v Lady 
*01.01.1907
EEE 
Kadletz Freya 
(Kadletz Freya)
EEEI 
Ostersee v Fedor 
*18.10.1913
EEEII 
Strengbach vd Graf Waldo 
DZB2642 black*06.05.1911
EEEIE 
Wanda Knoll 
DZB3895 black*30.05.1912
EEEE 
Glück Penzberg auf Ella 
(Glück Penzberg auf Ella)
EEEEI 
Schwenker Max 
(Schwenker Max)
EEEEE 
Sündersbühl v Isis 
DZB2359 black*10.01.1910