Dobermann Pedigrees
HERTOG CITO V. STOLTENBORG
NHSB370602
14.6.1965
 Male
Colour: Blue
 Breeder: A. Klein Willink te Vasseveld, Holland
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
 HERTOG BUCO V. STOLTENBORG
NHSB330484
(1962)
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 LASSIERA
NHSB247857
 FRIJWALDO V. THOMASVAER
NHSB188011
 GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753
 AMSEL V. BRABECKHOF
DZB74840
 SONJA V. BACKENHAGEN
NHSB239205
 BOBB
NHSB181655
 ADDI V. BRABECKHOF
DZB74839
 LASSIERA
NHSB247857
 FRIJWALDO V. THOMASVAER
NHSB188011
 GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 GRAVIN DIANA V. NEERLANDS STAM
NHSB109302
 AMSEL V. BRABECKHOF
DZB74840
LUX V. NAUNHOF
DZB69671
 LUNA V. HAGENSTOLZ
DZB70474
 SONJA V. BACKENHAGEN
NHSB239205
 BOBB
NHSB181655
BOBBER
NHSB129273
DIANA V. HABICHTSHÖHE
NHSB 179088
(10.1.1952*black)
 ADDI V. BRABECKHOF
DZB74839
 LUX V. NAUNHOF
DZB69671
 LUNA V. HAGENSTOLZ
DZB70474

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

HERTOG CLAUS V. STOLTENBORG NHSB370599, Black Male
HERTOG CARLOF V. STOLTENBORG NHSB370600, Black Male
HERTOG CYRO V. STOLTENBORG NHSB370601, Black Male
HERTOG CITO V. STOLTENBORG NHSB370602, Blue Male
HERTOG CARLL V. STOLTENBORG NHSB370603, idem Male
HERTOGIN CORINLA V. STOLTENBORG NHSB370604, Black Female