HORST V. KLEINWALDHEIM
NHSB145523
11.2.1951
 Male
Colour: Black
 Breeder: P. Klein, Germany
A&K, Helsinki,Finland
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
ASTA V. ECKARTSBURG
CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
ALF V. STEIGER
MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB55375
EDDA V. KLEINWALDHEIM
DZB 48/1291
ALF V.D. GEER
DZB57488 
DIETER V. WILLERSEE
ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
BRITTA V. KLEINWALDHEIM
DZB47/8
ARNO V. WEYERTAL
DZB56198
CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009

A&K, Helsinki, Finland