Dobermann Pedigrees
JUPP V. NOTGURGATAL
DZB54633
16.4.1943
Male
 Colour: Black
Breeder: W. Siegermann, Germany
 
 EDEL V.D. NOTBURGATAL
DZB52837
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 EGON V. LUDWIGSBURG
DZB45694
 HELLA V. TANNENHAUS 
DZB43824
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 ASTA BOHN
DZB43499
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
DZB38102
 CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
CAMILLA WUHLER
DZB40948
(5.4.1927*black)
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 IKOS V. SIEGESTOR
DZB43326
BLANKA V. HENSCHELBERG
DZB44512
(24.7.1929*black)
 FREYA V. KARLSSTERN
DZB50362
CURT V.D. SCHWARZWALDPARLE
DZB48325
(black*25.2.1933)
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 ADDA V.D. BAD HEIDELBERG
DZB44894
 EDITH V. KARLSSTERN
DZB
 EDEL V.D. BARBAROSSAHÖHLE
DZB39789
 DESY V. KARLSSTERN

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009