Lasse av Rabbelugn
SF11345/60
black male
born 8/8-60
breeder: Eva Wrede, Myllykoski, Finland
 
Pellavakasken Koru
SF03351/57L
Nord Germania
SF13133/56
Cäsar v Klockenhof
DZB63047
Alex v Kleinwaldheim
DZB57139
Addi v Hagenstolz
DZB47/073
Ester Germania
DZB47/184
Frido v Fürstenlager
DZB55543
Draga Germania
DZB56795
Pellavakasken Pete
SF00662/55
Turtin Taru
SF00211/52H
Edmundtopp Faust
SF2386B
Lola
SF15552/XI
Kantoniemen Etti
SF4923B
Rex
SF2929A
Cerri v Unser-Heim
SF15938/XI
Colette vd Bargen
SF03933/57L
Arko v Bismarckgrund
DZB74819
Beppo v Wischkaten
DZB71483
Herzog v Sylvester
DZB66938
Blanka v Heine-Park
DZB63889
Bessy v Isfeld
DZB69162
*****
*****
Dexi v Oldenfelde
DZB48/1109
Crando v Volkspark
DZB58540
Carlo v Asenquell
DZB52137
Asta v Harkseichen
DZB53903
Asta v Jahnetal
DZB54237
Ferry v Pfeddersheim
Asta v Simmenau
DZB53483
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


http://www.sunpoint.net/~doberman