Dobermann Pedigrees
LEPIN ANNA BELLA
SF02400/56 K
4.4.1956
Female
Colour:
Breeder: Alina Lepistö, Lahti, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
BLITZ V. OSTERTOR
SF00274/55
BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DW70195
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
DIANA V. OESTERRIED
DZB48/949
CHRISTEL V.D. SALZESTADT
DW64025
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206 
DONNI V. UNSER-HEIM
SF02322/52
AYAX V. SCHRECKENSTEIN
2444/51 D
Dob.Ver.65005 Bd37
AJAX V.D. WERTACHBRÜCKE
DZB56374
ADDA V. OSTERFELD
DZB59992
CORA V. UNSER-HEIM
SF22460 XXX
BARRO V. UNSER-HEIM 
SF14991/XI
NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
15920XXV
(1938)
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/