Dobermann Pedigrees

MONA V. EDERTAL
DZB119253
19.04.2003
Female
Colour: Brown
Breeder: Alexander Ganz, vom Edeltal dobermanns, Germany
Owner: Elke Nowakowski, Germany
 
BARON V. LECHFELD
DZB111893
 IWO V. TREU
DZB105805
JAGO V. AKAZIENHOF
SDG4680/90
 DOYAN DOB-BET
PKRII-III-432
 BRYAN V.D. WOLFSHÖHE
DZB95870
 WENA DOB-BET
 DAISY V.D. TEUFELSKANZEL
SDG3133/85
 LEX V. SCHROTTURM
NL1074/79
 DORIT V.D. FIXE IDEE
NL1925/82
 BIENE V. TREU
DZB97137
 EICK V. CASTELL
DZB93418
 MECKY V. FALLTOR
DZB90057
 FERY PRINZESS V. HERRNBERG
DZB86250
HEDY V. FRANKENLAND
DZB92852
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 CINDY V. FRANKENLAND
DZB90497
 BINA V. GAXHARTER WALD
DZB105596
 GRAAF QUIRINUS V. NEERLANDS STAM
NHSB1550587
 HERTOG ALPHA V. LES DOBRY
NHSB1105438
 DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 TANJA V.D. KUNNEMABORGH
NHSB1031873
 DEA DOLORES V. FRANCKENHORST
NHSB1373663
 ARROW V. HARROSBERG
NHSB1262862
 VIVRE VIVIEN V. FRANCKENHORST
NHSB1103039
 WANKA V. GAXHARTER WALD
DZB101973
 QUAX V. GAXHARTER WALD
DZB97261
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 HESTA V. SONNENHOF
DZB90414
 TOXI V. GAXHARTER WALD
DZB99409
 ILK V. GAXHARTER WALD
DZB92183
 JENNY V. GAXHARTER WALD
DZB92640
BONNY V. EDELTAL
DZB112182
 GABOR V. DOMSTADT
DZB105561
 HERTOG CONAN V. MANENSHEIDE
NHSB1647154
 WASKO V BINSELBERG
DZB95762
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 QUECKE V. BINSELBERG
DZB92156
 UDINE V FRANKENLAND
DZB96597
 MIRKO V. KLOSTER KAMP
DZB90509
 ILKA V. FRANKENLAND
DZB93204
 DAIKA V.D. DOMSTADT
DZB101953
 AMOR V.D. WEYERMÜHLE
DZB 93733
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 ASKJA V.D. DOMSTADT
DZB98170
 ARCO V.D. WEYERMÜHLE
DZB93730
 ASCHRA V. REUSCHENBERG
DZB92482
 VENJA V. BREISGAUER LAND
DZB1079??
 ERO V.D. BRUNNENSTADT
DZB102641
 WASKO V. BINSELBERG
DZB95764
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 QUECKE V. BINSELBERG
DZB92156
 ZENJA V. HERRNBERG
DZB96975
 EICK V. CASTELL
DZB93418
 PANJA V. HERRNBERG
DZB92196
 QUALLAS V. NORDEN STAMM
DZB102771
 PUCK V. BAYERN
DZB98070
 ONIX V. FALLTOR
DZB90602
 HEIDI V. BAYERN
DZB92448
 MIA V. NORDEN STAMM
DZB100138
 EBO V.D. GROOTE MAAT
DZB092296
 ANKA V. FLANDRISCHEN LÖVEN
DZB95960

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009 
 

Edertal v Mona DZB119253 brown*19.04.2003

Edertal v Mona 
DZB119253 brown*19.04.2003

Lechfeld v Baron 
DZB111893 black*25.07.1996
II 
Treu v Ivo 
DZB105805 black*05.02.1992
III 
Akazienhof v Jago 
SDG4680/90 black*20.03.1990
IIII 
Dob-Bet Doyan 
PKRII-III-432
IIIII 
Wolfshöhe vd Bryan 
DZB95870 black*18.02.1984
IIIIE 
Dob-Bet Wena 
(Dob-Bet Wena)
IIIE 
Teufelskanzel vd Daisy 
SDG3133/85
IIIEI 
Schrotturm v Lex 
NL1074/79
IIIEE 
Fixe Idee vd Dorit 
NL1925/82
IIE 
Treu v Biene 
DZB97137 brown*31.03.1985
IIEI 
Castell v Eick 
DZB93418 black*11.01.1982
IIEII 
Falltor v Mecky 
DZB90057 black*09.06.1978
IIEIE 
Herrnberg v Fery Prinzess 
DZB86250 brown*02.02.1975
IIEE 
Frankenland v Hedy 
DZB92852 black*23.02.1981
IIEEI 
Zenn v Bronco 
DZB86325 black*19.03.1975
IIEEE 
Frankenland v Cindy 
DZB90497 black*28.10.1978
IE 
Gaxhardter Wald v Bina 
DZB105596 black*22.02.1992
IEI 
Neerlands Stam v Graaf Quirinus 
NHSB1550587 black*15.09.1987
IEII 
Le Dobry v Hertog Alpha 
NHSB1105438 black*09.12.1979
IEIII 
Franckenhorst v Don Dayan 
NHSB717387 black*16.12.1973
IEIIE 
Kunnemaborgh vd Tanja 
NHSB1031873 black*15.4.1978
IEIE 
Franckenhorst v Dea Dolores 
NHSB1373663 black*09.11.1984
IEIEI 
Harro's Berg v Arrow 
NHSB1262862 black*26.03.1983
IEIEE 
Franckenhorst v Vivre Vivien 
NHSB1103039 black*02.03.1980
IEE 
Gaxhardter Wald v Wanka 
DZB101973 brown*07.01.1989
IEEI 
Gaxhardter Wald v Quax 
DZB97261 black*08.05.1985
IEEII 
Langenhorst v Ali 
DZB89464 black*29.10.1977
IEEIE 
Sonnenhof v Hesta 
DZB90414 black*13.09.1978
IEEE 
Gaxhardter Wald v Toxi 
DZB99409 black*26.09.1986
IEEEI 
Gaxhardter Wald v Ilk 
DZB92183 black*01.11.1980
IEEEE 
Gaxhardter Wald v Jenny 
DZB92640 black*08.04.1981

Edertal v Bonny 
DZB112182 black*03.10.1996
EI 
Domstadt vd Gabor 
DZB105561 black*04.01.1992
EII 
Manensheide v Hertog Conan 
NHSB1647154 black*29.04.1989
EIII 
Binselberg v Wasko 
DZB95764 black*22.1.1984
EIIII 
Langenhorst v Ali 
DZB89464 black*29.10.1977
EIIIE 
Binselberg v Quecke 
DZB92156 black*12.8.1980
EIIE 
Frankenland v Udine 
DZB96597 black*04.09.1984
EIIEI 
Kloster Kamp v Mirko 
DZB90509 black*18.11.1978
EIIEE 
Frankenland v Ilka 
DZB93204 black*28.9.1981
EIE 
Domstadt vd Daika 
DZB101953 black*03.01.1989
EIEI 
Weyermühle vd Amor 
DZB93733 brown*27.02.1982
EIEII 
Ellendonk v Bingo 
DZB86210 black*24.01.1975
EIEIE 
Niederkassel v Cona 
DZB88722 brown*08.02.1977
EIEE 
Domstadt vd Askja 
DZB98170 black
EIEEI 
Weyermühle vd Arco 
DZB93730 black*27.02.1982
EIEEE 
Reuschenberg v Aschra 
DZB92482 black
EE 
Breisgauer Land v Venja 
black*15.11.1993
EEI 
Brunnenstadt vd Ero 
DZB102641
EEII 
Binselberg v Wasko 
DZB95764 black*22.1.1984
EEIII 
Langenhorst v Ali 
DZB89464 black*29.10.1977
EEIIE 
Binselberg v Quecke 
DZB92156 black*12.8.1980
EEIE 
Herrnberg v Zenja 
DZB96975
EEIEI 
Castell v Eick 
DZB93418 black*11.01.1982
EEIEE 
Herrnberg v Panja 
DZB92196 black*19.10.1980
EEE 
Norden Stamm V Quallas 
DZB102771*19.10.1989
EEEI 
Bayern v Puck 
DZB98069 black*27.09.1985
EEEII 
Falltor v Onix 
DZB90602 black*24.12.1978
EEEIE 
Bayern v Heidi 
DZB92448 black*28.11.1980
EEEE 
Norden Stamm v Mia 
DZB100138 brown*15.03.1987
EEEEI 
Groote Maat vd Ebo 
NHSB1212834 brown*13.03.1982
EEEEE 
Flandrischen Löwen v Anka 
DZB95960 brown*29.03.1984