MONTY AV RABBELUGN
SHReg03935/57
S03638/59
14.6.1957
male
Colour:
Breeder: Eva Wrede, Myllykoski, Finland
NORD GERMANIA
SF03133/56
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
ESTER GERMANIA
DZB47/184
FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
DRAGA GERMANIA
DZB56795
BLACK-MIRA

SF03380/56

ANIOS MAX
S8087/52
ARBIN AV ENA
S00313/47
AMICO AJAX MY BABY
S8505/48
MARA GERMANIA
S4539/51
DZB 37/65358
AJAX GERMANIA
DZB55869
ESTER GERMANIA
DZB47184
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009