Dobermann Pedigrees
ODIANE DU CHATEAU SAINT-LAURENT
LOSH234613
S36302/65
SF2277/68
27.7.1965
Female
Colour: Black
Breeder: V. Plumet, Belgium
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 TIGER V. BACKENHAGEN
NHSB242703
 DORN V. ST CLEMENTS
DZB74810
 DORO V. KATZOVENBLUT
DZB69880
 CARLO V.D. NIERSBRÜCKE
DZB48/704
 ANKA V. FÖHRENWALD
DZB48/813
 BIANKA V. WEIDENECK
DZB70849
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 FANNY V. FASANENHEIM
DZB68353
 ASTRIDE
NHSB196178
BOBBER
NHSB129273
 ROLAND V. MARTHAS HOEVE
NHSB85781
ALMA V.D. HEERHOF
NHSB79130
 DIANA V. HABICHTSHÖHE
NHSB179088
 IGON V. NAUNHOF
DZB 64406
 DIETA V.D. KETTLERHORST
DZB48/1156
 NADINE
LOSH222989
 KURT V. BREMENTHAL
LOSH203437
 VALBO GERMANIA
DPZ76652
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 PIA V. SYLVESTER
DPZ75610
 EMIR V. HIRSCHFELD
DZB66583
 MONI V. SYLVESTER
DZB74165
 FABI V. HOLZSCHÜTZ
NHSB263966
 VALBO GERMANIA
DPZ76652
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 MARJAN V. MADURAHOF
NHSB193840
 GRAAF ISKANDER V. NEERLANDS STAM
NHSB150751
 LONI II V. HAGENSTOLZ
DZB70475

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009