Dobermann Pedigrees
ORPHEUS V. ESCHENHOF
DZB89748
26.1.1978
male
colour: black
breeder: D. Müller, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
N02670/73
BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
BORIS V. HAGENSTOLZ
DZB78945
 LADY V. FRANKENLAND
DZB80001
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 CLIFF OF FAYETTE CORNER
SF02165/66
 GUNTHERSFORST CARMEN
SF02736/63
ATHENE V. NYMPHENBURG
DZB87426
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
DAISY V. HESSENLAND
DZB80012

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009