Dobermann Pedigrees
PANCO V. HAGENSTERN
N12225/74
25.11.1973
male
colour: black
breeder: R. Gröner, Germany
 
JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 ARCO OF FAYETTE CORNER
DZB7759
 CITA GERMANIA
DZB77767
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 VILJA GERMANIA
DZB76656
ANUSCHKA BRYANSDOTTER
S41039/71
BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 GUNTHERSFORST VERONICA
S120849/69
 ZAR V. FORELL
DZB80374
SF09700/68
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 GUNTHERSFORST NANCY
SF15281/67
 CLIFF OF FAYETTE CORNER
SF02165/66
 GRAVIN ANKA V. NEERLANDS STAM
SF02164/66
NHSB315130

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009