PICADOR HAPPY SECOND DAY
SF01677R/79
female
black
born: 14.6.1978
breeder: Wera & Rodi Hubenthal, Norway
 
 PANCO V. HAGENSTERN
N12225/74
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ANUSCHKA BRYANSDOTTER
S 41039/71
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST VERONICA
S120849/69
 ZAR V. FORELL
DZB80374
SF09700/68
 GUNTHERSFORST NANCY
SF15281/67
 PICADOR SIKA
N6152/74
 HARDES V. FORELL
N08520/72
 FLINT V. FORELL
DPZ82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 CINDY V. FORELL
DZB81131
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 RENI V. FRANKENLAND
N5914/69
 RADO V. FÜRSTENFELD
DZB79141
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 BLACKY OF FAYETTE CORNER
ÖHZB DP7863
 LADY V. FRANKENLAND
DZB80001
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75557
CALETTE V. WAPPEN ZU BREMEN
DZB77629
A&K .Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009