Dobermann Pedigrees
THAMAR TARA V. DIASPORA
NHSB1567813
9.11.1987
Female
Colour: Black
Breeder: M.R. Kuipers-Kossen, Holland
© Dobermann Pedigrees - Finland
 BJÖRN V. STOKEBRAND
NHSB1059167
NIMROD HILO V. FRANCKENHORST
NHSB937287
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 RITA V. FORELL
DZB79043
 CEYLONIA V. FRANCKENHORST
NHSB640243
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 AMARILDA V. WACHENBURG
DZB81849
ERO V. EICHENHAIN
DZB80542
 COSTA V. EICHENHAIN
DZB79719
 FABIANA FUSCIANA V. DIASPORA
NHSB1187696
 CAECILIUS CASSANDER V. DIASPORA
NHSB980963
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 IRIS V. FRANCKENHORST
NHSB796205
 ARRO V. BUCHENBERG
DZB83965
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
 EZRA ERE-IRIS V. DIASPORA
NHSB1089064
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 IRIS V. FRANCKENHORST
NHSB796205
 ARRO V. BUCHENBERG
DZB83965
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009