Dobermann Pedigrees
TONI V.D. BÄRNENBURG
AKC A050739
15.7.1934
Female
Colour: Black
Breeder: Z. C. Wittwer, Bern, Switzerland
 EDEL V. BEUDENFELD
SHSB
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 BRITTA V. BEUNDENFELD
SHSB 26752
(17.5.1926)
DOX V.D. BÄRENBURG
SHSB 11039
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
MISS-BERNECK
SHSB 8671
GERDA LENTULUS
SHSB 16199
(3.6.1923)
BOSCO HAMBÜHL
SHSB10256
 DELY V.D. BÄRENBURG
SHSB11041
 REINHILDE V.D. BÄRENBURG
SHSB
 EGIL ZUM ZIEL
SHSB 39499
 ACHILL V.D. RHEINPERLE
DZB 10808
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB 4691
 HERTHA V GOLZHEIM II
DZB 9029
 LOTTE II V. SIMMENAU
DZB
 LUX V.D. BLANKENBURG
AKC 571492
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 CHRISTEL V. BEUNDENFELD
SHSB 27597
(8.6.1927)
 AXEL KIRCHBÜHL
SHSB 12688
 AXEL V. HINDENDORFF
SHSB10909
 BUDY HAMBÜHL
SHSB10259
 GERDA LENTULUS
SHSB 16199
(3.6.1923)
 BOSCO HAMBÜHL
SHSB10256
 DELY V.D. BÄRENBURG
SHSB11041

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009