Dobermann Pedigrees
VESTA V. FORELL
SF13851/65
DZB79248 (VDH) 4544
14.4.1965
Female
Colour: Black
Breeder: Ernst Wilking, Germany
Owner: Günther Groth, Oulunkylä, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
BORIS V. FALKWEG
DZB78266
JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
ANNI V. HEGGRABEN
DZB76565
 IGON V. WELLBORN
DZB74446
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
GITTA V. WELLBORN
DZB69817
RITA GERMANIA
DZB74719
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
GRAVIN ANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB315130
GRAAF CITO V. BLUE BLOOD
NHSB253796
 VALBO GERMANIA
DZB76652
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 BENDIENJA ASTRA
NHSB192065
 GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753 
 CITAH V.D. BOSCHKAM
NHSB166812
GRAVIN ROEANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB190572
 GRAAF ISKANDER V. NEERLANDS STAM
NHSB150751 
 IGON V. NAUNHOF
DPZB64406
 GRAVIN DIANA V. NEERLANDS STAM
NHSB109302 
(25.12.1946)
LOTTE V. NAUNHOF
NHSB156233
DPZB69673
 AMOR V. HAUS BORMES
DPZB48/552
GITTA V. SÜCHTELNER HÖHEN
DPZB58961

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/