Dobermann Pedigrees
BOBBY V.D. VILPPULA
2913
25.8.1915
 Male
Colour: Black
 Breeder: G. Serlachius, Finland
Owner: Arkkitehti Karl Nyman (Kaarlo Niverä), Pukinmäki,Finland
A & K © Dobermann Pedigrees- Finland
 MARQUIS V. PFINZGAU
168IX
(20.10.1910)
(Breede:Gottlieb Appich)
(OwneR:Georg Rosenberg,Helsinki,Finland)
 LORD V. RIED
DZB249
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 NORE V. RIED
DZB129
 PRINZ WEDDO V. THÜRINGEN
DZB179
NORA V. FRISCH AUF 
DZB203
 NELLY V. PFINZGAU
 PRINZ LUX V. RHEIN
DZB130
 GRAF BELLING V. GRÖNLAND
GRAFBELLING V. THÜRINGEN
NZDB1
(1898)
 LUCCA V BRAUNSFELD
Not.Reg.
 LINCE V. WINKEL
 *
 *
 MAIJA AV SÖRNÄS
2184VII
 CURT V.D. MARK
 LEPORELLO V. MAIN
(LEPORELLO V.D. NIDDA)
DZB35
(28.2.1902)
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
DZB49
 FLORAV.D, NIDDA
 BELLA V.D. MARK
 *
 *
 ZILLY V. THÜRINGEN
2187VII
 JONATHAN V. THÜRINGEN
 BARON WINDFRIED V. THÜRINGEN
NZ7
(black03.03.1899)
 FREYA V. THÜRINGEN
 LADY V. LANDHEIM
 *
 FREYA V. THÜRINGEN

1900-1909* 1910-1919* 1920-1929* 1930-1939* 1940-1949* 1950-1959* 1960-1969* 1970-1979* 1980-1989* 1990-1999* 2000-2009