KARLENE V. STEVINHAGE
NHSB1301005
23.9.1983
female
colour: black
breeder: E.van Donken & J.van Deuveren, Holland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 CRISTO V STEVINHAGE NHSB1157047
QUESTO V. ESCHENHOF
DZB91264
 CANDY V'T SMEULVEEN
NHSB786896 
 DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 CENTA V. ESCHENHOF
NHSB597055
 ATHENE V. NYMPHENBURG
DZB87426 
EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 CORA V. BRUNNENSTADT
DZB85499
 BELLONA V. NYMPHENBURG
DZB88923
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
  JAGO V. HAGENSTERN
DZB82064
  ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 JORINDA V.D. BRÜNOBURG
DZB88728
NHSB945536
 GRAAF QUESTOR V. NEERLANDS STAM
NHSB634954
 VICO V. BRÜNOBURG
DZB80327
 RONDO V. FORELL
DZB79038
SASCHA V.D. BRÜNOBUG
DZB79514
 GRAVIN FABY V. NEERLANDS STAM
NHSB405104 
 RADO V. FÜRSTENFELD
NHSB384790
GRAVIN ARIANNE V. NEERLANDS STAM
 ZIRA V. BEELEN
DZB86191
 CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
 FLINT V. EICHENHAIN
DZB80894
 GONDA V. EICHENHAIN
DZB80943
 PEGGY V. BEELEN
DZB84497
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 EDDA V. HAGENSTERN
DZB82066
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/