Dobermann Pedigrees
LORD V. EICHENDORF
7.6.1909
 Male
Colour: Brown
 Breeder: (Germany)
 MAX V. KAISERRING
DZB152
(BLACK)
JUNKER HANS V. THÜRINGEN
DZB76
(BROWN)
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
(BLACK)
 WINDFRIED V. THÜRINGEN
 INES V. THÜRINGEN
 MERIGARDA V. THÜRINGEN
NZ70
(BLACK)
 DOBBER V. BERGERHOF
 KRONE V. GRÖNLAND
 HULDA V. ISENBURG
Not Reg.
(BLACK)
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
DZB49
(BLACK)
 RAMBO
 ELLY
 ORTRUD V. THÜRINGEN
NZ47
(BLACK)
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
NZDB 1
 JUNGFER GRETE
 ELLA V. EICHENDORF
Not Reg.
 NERO V. BÖNIGHEIM
Not Reg.
 RITTER KUNO V. HESSEN
DZB23
(BLACK)
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
NZDB 1
 GERHILDE V. THÜRINGEN
ELLA V. HAITERBACH
DZB98
(BROWN)
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
NZDB 1
 BRAUNCHEN V. THÜRINGEN
 MIRA V. HAITERBACH
DZB224
(BLACK)
 RITTER KUNO V. HESSEN
DZB23
(BLACK)
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
NZDB 1
 GERHILDE V. THÜRINGEN
 FLORA V. HAITERBACH
Not Reg.
(BLACK)
 TAURUS V. HOHENSTEIN
 LOTTE V. SCHEIDERHOF

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009