Dobermann Pedigrees

THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
25.5.1909
 Male
Colour: Brown
 Breeder: H. Hiddemann, Germany
© Dobermann Pedigrees - Finland
FEDOR V. APRATH
DZB244
TELL V. KIRCHWEYE
Not Reg.
(1903)
BELLI V. HESSEN
(BELLI V. SCHWABEN
gen. BELLI V. MAIN)
31
LADY V. CALENBERG
THINA V. APRATH
DZB89
(15.11.1903)
ERBGRAF ZINGO V. THÜRINGEN
NZ33
(22.7.1900)
THINDA V. THÜRINGEN
(THINDA V. EDENHOF)
DZB134
(28.5.1901)
JULA V.D. ENGELSBURG
DZB782
(19.7.1907)
GRAF BENNO V. THÜRINGEN
NZ416
(25.5.1905)
PETER V. ILM-ATHEN
NZ301
(18.9.1903)
ELEANORE V. THÜRINGEN
NZ162
(17.8.1903)
LORE V. DENNHARDT
(Not Reg.)
PRINZ V. ILM ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
TRILLA

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland