Dobermann Pedigrees
ANKA V. FLANDRICHEN LÖWEN
DZB95960
29.3.1984
female
colour: brown
breeder: A. Rochtus, Germany 
A & K © Dobermann Pedigrees
ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
BRYAN V. FORELL
S26273/68
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
KIRA V. ROMBERG
DZB78325
GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
TEX V. FRANKENLAND
N873/70
GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
GERO V. ELLENDONK
DZB78108
AFRA V. HOHENSTAUFEN
DZB80145
BLANKA V.D. AU
DZB82631
RALF V. FORELL
DZB79039
ASTA V. FISHWEILER
DZB80523
ALEXA V. HEIDERHOF
DZB92312
BRONCO V. ZENN
DZB86325
JAGO V. BEELEN
DZB83381
CHICO V. FORELL
DZB81130
DASCHA V. FORELL
DZB81481
ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
 EICKE V. STADTWALD
DZB88126
NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
FLINT V. FORELL
DZB82339
GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
ALEXA V. TAUBERGRUND
DZB81700
BORIS V. HERKULES
DZB79680 
MIRA V. FRANKENLAND
DZB80149

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009