Dobermann Pedigrees
BARKA V. ARCOJA
NHSB1207819
5.5.1882
Female
Colour: Black
Breeder: C. Broere-de Bode, Dinteloord, Holland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 ARMIN MECKIE V. KARO SESANDER
NHSB933453
 DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 RITA V. FORELL
DZB79043
 OENKA V.D. HOOGHE WEIDE
NHSB746655
 NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 GRÄFIN V. HAGENSTERN
DZB82774
 DOLLY V. HAGENSTERN
DZB81288
 EICK V. HEIDEHOF
DZB78163
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 ELISA EZRA V. DIASPORA
NHSB1089059
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
 IRIS V. FRANCKENHORST
NHSB796205
 ARRO V. BUCHENBERG
DZB83965
 CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
 IRA V. ROTBACHTAL
DZB82349
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517 A
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 RITA V. FORELL
DZB79043

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

BRANDO V. ARCOJA NHSB1207815 Black Male
BRONCO-BRESTON V. ARCOJA NHSB1207816 Black Male
BASTOR V. ARCOJA NHSB1207817 Black Male
BENTO V. ARCOJA NHSB1207818 Black Male
BARKA V. ARCOJA NHSB1207819 Black Female
BIEËNNE V. ARCOJA NHSB1207820 Black Female

© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/