Dobermann Pedigrees
KUNO V. RHEINADLER
S01539 MM
DPZ 50497
29.7.1935
 Male
Colour: Black
 Breeder: Wilhelm Kehret, Germany
 Owner: Oscar Zedrén, Gävle, Sweden
FELS V. RHEINADLER
DPZ 45760
**?**
**?**
**?**
**?**
**?**
**?**
NELLY V. DRACHENHAUS
DPZ 48419
DESIR V. GLÜCKSWINKEL
DZB46152
FERRY V.D. TRIUMPFPFORTE
DZB39517
BAJADERE V. BRANDENBURG
DZB
ILKA V. DRACHENHAUS
DZB
HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
ADI V. BLÜTENGRUND
DZB

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009