Dobermann Pedigrees

SATAN V. ROSENPLATZ
AKCSB137131
15.9.1908
 Male
Colour: Black
 Breeder: C. & K. Thoma, Germany
Owner: Charles F.W. Rapp, Rochester, N.Y, USA

© Dobermann Pedigrees
TROLL ARACK V. ROSENPLATZ
 LANDGRAF V. THÜRINGEN
 ALARICH V. THÜRINGEN 
 ADELE V. THÜRINGEN 
 BLANKA V. THÜRINGEN
 LANDGRAF V. THÜRINGEN
 HERTHA V. THÜRINGEN
BEATRIX V. ROSENPLATZ
 HOPSA HINZ V. THÜRINGEN
NZ146
 GRAF BELLING V. THÜRINGEN
(GRAF BELLING V. GRÖNLAND)
DZB 197 NDZB 1
 FREYA V. THÜRINGEN
NZ3
(16.8.1898)
 AMALIE V. THÜRINGEN
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
NZ5
 HILDEGARD V. THÜRINGEN
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees