TIGRA V. ESCHENHOF
DZB93500
3.2.1982
Female
Colour: Black
Breeder: D. Müller, Germany
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
 LORD V. ESCHENHOF
DZB88537
 BERRY V. BUCHENBERG
DZB85753
 CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
 FLINT V. EICHENHAIN
DZB80894
 GONDA V. EICHENHAIN
DZB80943
 IRA V. ROTBACHTAL
DZB82349
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 EVI V. ROTBACHTAL
DZB80777
 ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 QUEEN V. ESCHENHOF
DZB91265
 CANDY V'T SMEULVEEN
NHSB786896
 DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 BRYAN V. FORELL
DZB80934
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
 CENTA V. ESCHENHOF
NHSB597055
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 ATHENE V. NYMPHENBURG
DZB87426
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman