Dobermann Pedigrees
EICK V.D. RAPPENAU
DZB100663
11.10.1987
Male
Colour: Black
Breeder: D. Lohmann, Germany
 
HERTOG ALPHA V. LE DOBRY
NHSB1105438
DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
BRYAN V. FORELL
DZB80934
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
ODIN V. FORELL
DZB777769
RITA V. FORELL
DZB79043
  TANJA V.D. KUNNEMABORGH
NHSB1031873
 CANDY V'T SMEULVEEN
NHSB786896
DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 CENTA V. ESCHENHOF
NHSB597055
  TOBA V. HALIWOLWI
NHSB508230
MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
TASJA V. HALIWOLWI
NHSB383857
ANUSCHKA V. HABERHOF
DZB97918
BJÖRN V. STOKEBRAND
NHSB1059167
NIMROD HILO V. FRANCKENHORST
NHSB937287
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
CEYLONIA V. FRANCKENHORST
NHSB640243
CHICO V. FORELL
DZB81130
 AMARILDA V. WACHENBURG
DZB81849
 COMTESS V.D. RAPPENAU
DZB94395
GUY V.'T. SMEULVEEN
NHSB1022902
DZB90670
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
DELLA V.'T. SMEULVEEN
NHSB826486
ANUSCHKA V.D. RAPPENAU
DZB91598
EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
GILDA V. BEELEN
DZB88896

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009