FEUS V. NYMPHENBURG
DZB92003
10.4.1980
Male
Colour: Black
Breeder: I. Krummel, Germany
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
 ORPHEUS V. ESCHENHOF
DZB89748
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 ATHENE V. NYMPHENBURG
DZB87426
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576 
 JAGO V. HAGENSTERN
DZB82064
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman