Dobermann Pedigrees

ILO V.D. WEYERMÜHLE
DZB102383
20.06.1989
Male
Colour: Brown
Breeder:  M & N. Schmitz, Germany
AMOR V.D. WEYERMÜHLE
DZB93733
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 JAGO V. BEELEN
DZB83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
IRIS V. ELLENDONK
DZB79034
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 GERO V. ELLENDONK
DZB78108
 AFRA V. HOHENSTAUFEN
DZB80145
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
 RALF V. FORELL
DZB79039
 ASTA V. FISCHWEILER
DZB80523
GINA V.D. WEYERMÜHLE
DZB100302
 BORIS V.D. WEYERMÜHLE
DZB96350
 AKIM V. VACIWEBA
NHSB1010815
 YAGO V.ELLENDONK
DZB84475
RAQUINAS X'WEBBY
LOSH340307
NHSB895009
ALFA V.D. WEYERMÜHLE
DZB93737
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 ANOUK  V.D. WEYERMÜHLE
DZB93736
 BINGO V. ELLENDONK
DZB 86210
 JAGO V. BEELEN
DZB83381
 PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 BLANKA V.D. AU
DZB82631

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009