Dobermann Pedigrees
NIXE V.D. ANSBORNQUELLE
DZB57066
21.5.1946
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 
 BOSKO V. WILLERSEE
DZB54531
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 CARMEN V. BAD-HEIDELBERG
DZB46037 
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 LYDIA V.D. ANSBORNQUELLE
DZB55905
 ALTO V. FÜRSTENLAGER
DZB52816
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 CARMEN V. BAD-HEIDELBERG
DZB46037 
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 EDITH V.D. ANSBORNQUELLE
DZB54121
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 CARMEN V. BAD-HEIDELBERG
DZB46037 
 FRIEDEL V.D. NECKARSTRASSE
DZB53055
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 FREYA V. RAUFELSEN
DZB51459

1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009