Dobermann Pedigrees

ASTA V. REICHENSTEIN
DZB9322
1.2.1921
Female
Colour: Brown
Breeder: (Germany)
 
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland
 PRINZ BODO V. HÖRNSHEIM
DZB3106
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 NORE V. RIED
DZB129
(17.2.1905)
 PRINZ WEDDO V. THÜRINGEN
DZB179
(22.8.1903)
 FRISCH AUF NORA
DZB203
(27.1.1904)
 ZILLA V. HÖRNSHEIM
DZB774
 FEDOR V. APRATH
DZB244
 TELL V. KIRCHWEYE
Not Reg.
(1903)
 THINA V. APRATH
DZB89
(15.11.1903)
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN-HÖRNSHEIM
Not.Reg.
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 FLORA V. HÖRNSHEIM
DZB
 ASTA V. FRIEDRICHSTADT
DZB6438
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 LOTTE V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
 MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
 KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 MIRZEL V. RHEINERFT
*1913
 MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
 FEDOR V. APRATH
DZB244
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM
 HILDE V.D. DÜSSEL II
 *
 *

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009