Dobermann Pedigrees
BERUS V. PAGODENBURG
DZB94975 
17.5.1983 
male
colour: black
breeder: C. Hammer, Germany
URI V. FRANCKENHORST
NHSB1103028
ERO V. FRANCKENHORST
NHSB720171 
CHICO V. FORELL
DZB81130
ODIN V. FORELL
DZB777769
CITA GERMANIA
DZB77767
AMARILDA V.D. WACHENBURG
DZB81849
NHSB509518
ERO V. EICHENHAIN
DZB80542
COSTA V. EICHENHAIN
DZB79719
IRA V. FRANCKENHORST
NHSB796208
ARRO V. BUCHENBERG
DZB83965
CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
IRA V. ROTBACHTAL
DZB82349
OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
ODIN V. FORELL
DZB777769
RITA V. FORELL
DZB79043
QUARTA V. ESCHENHOF
DZB91269
CANDY V.'T. SMEULVEEN
NHSB786896
DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
BRYAN V. FORELL
DZB80934
OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
CENTA V. ESCHENHOF
NHSB597055
BONNI V. FORELL
DZB80937
FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
ATHENE V. NYMPHENBURG
DZB87426 
EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
FLINT V. FORELL
DZB82339
FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
LUX V. STEINWEG
DZB83456
GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009