Dobermann Pedigrees
LUX V. STEINWEG
DZB83456
11.9.1971
Male
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE
DZB79696
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
 LEX V. FORELL
DZB77914
 TITUS GERMANIA
DZB76078
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
GILDA V. WELLBORN
DZB69819
 VILJA GERMANIA
DZB76656
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 ANJA V. STEINWEG
DZB78372
 BODO V. HEGGRABEN
DZB77572
 TITUS GERMANIA
DZB76078
 ANKA V. HEGGRABEN
DZB78566
 HEDDA V. NIDDATAL
DZB77036
 ALEX V. MOSELLAND
DZB71349
 BRITTA V. NIDDATAL
DZB74522

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009