Dobermann Pedigrees
CALISTA V. ADEL STOLZ
NHSB1370761
12.11.1984
Female
Colour: Black
Breeder: J. Groenewold-Muller, Holland
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
GRAAF ARISTO V. NEERLANDS STAM
NHSB1053459
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
N02670/73
DZB88881
BRYAN V. FORELL
DZB80934
S26273/68
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
KIRA V. ROMBERG
DZB78325
GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
TEX V. FRANKENLAND
DZB81185
N873/70
GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
GRAVIN WIETSKE V. NEERLANDS STAM
NHSB831068
GRAAF QUESTOR V. NEERLANDS STAM
NHSB634954
VICO V. BRÜNOBURG
DZB80327
GRAVIN FABY V. NEERLANDS STAM
NHSB405104
GRAVIN JORINDA V. NEERLANDS STAM
NHSB457163
ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
GRAVIN ANUSJKA V. NEERLANDS STAM
NHSB315126
GRAVIN GIPSY V. NEERLANDS STAM
NHSB1236616
HERTOG DONA V. MANENSHEIDE
NHSB1112721
CHIBY V. INSBERG
LOSH406234
BLUE BOY V. FERROLHEIM
NHSB783926
YENA V.D. VIESKESHOEVE
LOSH348197
HERTOGIN JOY V. MANENSHEIDE
NHSB837266
PATRICK V. ZANDBOSCH
NHSB631450
RAQUINAS VILJA
NHSB655427
GRAVIN ARANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB1053462
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
BRYAN V. FORELL
S26273/68
GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
GRAVIN WIETSKE V. NEERLANDS STAM
NHSB831068 
GRAAF QUESTOR V. NEERLANDS STAM
NHSB634954
GRAVIN JORINDA V. NEERLANDS STAM
NHSB457163

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009Cyrus v. Adel Stolz, NHSB1370749, black male
Clemens v. Adel Stolz, NHSB1370750, brown male
Charley v. Adel Stolz, NHSB1370751, black male
Chiron v. Adel Stolz, NHSB1370752, black male
Carlos v. Adel Stolz, NHSB1370753, black male
Christel v. Adel Stolz, NHSB1370754, brown female
Chira v. Adel Stolz, NHSB1370755, brown female
Cindy v. Adel Stolz, NHSB1370756, black female
Coretta v. Adel Stolz, NHSB1370758, black female
Cerva v. Adel Stolz, NHSB1370759, black female
Corinda v. Adel Stolz,  NHSB1370760, black female
Calista v. Adel Stolz, NHSB1370761, black female