Dobermann Pedigrees
GRAVIN GIPSY V. NEERLANDS STAM
NHSB1236616
4.11.1980
Female
Colour: Black
Breeder: V. Knijff-Dermount, Scheveningen, Holland
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
 HERTOG DONA V. MANENSHEIDE
NHSB1112721
 CHIBY V. INSBERG
LOSH406234
 BLUE BOY V. FERROLHEIM
NHSB783926
 GRAAF QUESTOR V. NEERLANDS STAM
NHSB634954
 ELFI V. ROTEN FELD
NHSB679447
DZB83923
 YENA V.D. VIESKESHOEVE
LOSH348197
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
NHSB556344
 VICKY V.D. LUTTELVELDEN
LOSH311783
 HERTOGIN JOY V. MANENSHEIDE
NHSB837266
 PATRICK V. ZANDBOSCH
NHSB631450
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
NHSB556344
 ANKA V. GERMANIECK
DZB82915
RAQUINAS VILJA
NHSB655427
 CHICO V. FORELL
DZB81130 
 GINA V. HAGENSTERN
DZB82775
 GRAVIN ARANKA V. NEERLANDS STAM
NHSB1053462
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 GRAVIN WIETSKE V. NEERLANDS STAM
NHSB831068 
 GRAAF QUESTOR V. NEERLANDS STAM
NHSB634954
 VICO V. BRÜNOBURG
DZB80327
 GRAVIN FABY V. NEERLANDS STAM
NHSB405104
 GRAVIN JORINDA V. NEERLANDS STAM
NHSB457163
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 GRAVIN ANUSJKA V. NEERLANDS STAM
NHSB315126

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009