Dobermann Pedigrees
ANKA V. GERMANIAECK
DZB82915
NHSB599266
16.11.1970
Female
Colour: Black
Breeder: J. Hübner, Germany
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 VILJA GERMANIA
DZB76656
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 FANNY V. FASANENHEIM
DZB68353
 RENI GERMANIA
DZB74717
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 DOLLY V. HAGENSTERN
DZB81288
 EICK V. HEIDEHOF
DZB78163
FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 BIENE V. BRAUHOF
DZB77425
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 CILLI V. HEIDEHOF
DZB74800
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 BORIS V. FALKWEG
DZB78266
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551 
 ANNI V. HEGGRABEN
DZB76565
 FESTA V. HEIDERHOF
DZB78468
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 BIENE V. BRAUHOF
DZB77425

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009