HERTOG DJANGO V. MANENSHEIDE
NHSB1112718
18.6.1980
Male
Colour: Brown
Breeder: F. Bemelmans, Klimmen, Holland
 CHIBY V. INSBERG
LOSH406234
 BLUE BOY V. FERROLHEIM
NHSB783926
 GRAAF QUESTOR V. NEERLANDS STAM
NHSB634954
 VICO V. BRÜNOBURG
DZB80327
 GRAVIN FABY V. NEERLANDS STAM
NHSB405104
 ELFI V. ROTEN FELD
NHSB679447
DZB83923
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 ALFA V. ROTENFELD
DZB80714
 YENA V.D. VIESKESHOEVE
LOSH348197
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
NHSB556344
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 VICKY V.D. LUTTELVELDEN
LOSH311783
 *****
 *****
 HERTOGIN JOY V. MANENSHEIDE
NHSB837266
 PATRICK V. ZANDBOSCH
NHSB631450
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
NHSB556344
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 ANKA V. GERMANIECK
DZB82915
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DOLLY V. HAGENSTERN
DZB81288
 RAQUINAS VILJA
NHSB655427
 CHICO V. FORELL
DZB81130 
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 GINA V. HAGENSTERN
DZB82775
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949* 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009

HERTOG DJANGO V. MANESHEIDE NHSB1112718 Brown Male
HERTOG DAJO V. MANESHEIDE NHSB1112719 Black Male
HERTOG DARK V. MANESHEIDE NHSB1112720 Black Male
HERTOG DONA V. MANESHEIDE NHSB1112721 Black Male
HERTOG DONAR V. MANESHEIDE NHSB1112722 Black Male
HERTOGIN DIANA V. MANESHEIDE NHSB1112723 Black Female
HERTOGIN DUNJA V. MANESHEIDE NHSB1112724 Black Female

© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman