Dobermann Pedigrees
LIMO V.T. ZANDBOSCH
NHSB839150
12.10.1975
Male
Colour: Black
Breeder: F.J. Stokman, Holland
 PASCAL V'T ZANDBOSCH
NHSB631452
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
NHSB556344
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ANKA V. GERMANIAECK
DZB82915
NHSB599266
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 DOLLY V. HAGENSTERN
DZB81288
 EICK V. HEIDEHOF
DZB78163
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 PAOLA V. HAGENSTERN
DZB85236
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
ANUSCHKA BRYANSDOTTER
S41039/71
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 GUNTHERSFORST VERONICA
S120849/69
 ZAR V. FORELL
DZB80374
SF09700/68
 GUNTHERSFORST NANCY
SF15281/67

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009